การวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นด้วย DHT Sensor


หมวดหมู่: เรียนรู้การใช้งาน IoT


Episode: 18


สายัณห์ ภาชะรัตน์