การวัดระยะทางด้วย Ultrasonic


หมวดหมู่: เรียนรู้การใช้งาน IoT


Episode: 5


สายัณห์ ภาชะรัตน์