การตั้งค่าเครื่องและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ก่อนเริ่ม Workshop


หมวดหมู่: เรียนรู้การใช้งาน IoT


Episode: 3


สายัณห์ ภาชะรัตน์