อุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และ การถอดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1/3


หมวดหมู่: โครงการสนับสนุนการเรียนรู้สู่ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน


Episode: 3


วรปรัชญ์ นิเกศรี