วิดีโอบทเรียน : หมวดหมู่ วิชา Animation 2D

1532411225159.jpg

2D Animation EP 1

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

24 กรกฎาคม 2561

1532411264253.jpg

2D Animation EP 2

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

24 กรกฎาคม 2561

1532411304314.jpg

2D Animation EP 3

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

24 กรกฎาคม 2561

1532411372143.jpg

2D Animation EP 4

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

24 กรกฎาคม 2561

1532411405121.jpg

2D Animation EP 5

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

24 กรกฎาคม 2561

1532576161737.jpg

2D Animation EP 6

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532576220409.jpg

2D Animation EP 7

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532576249472.jpg

2D Animation EP 8

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532576290781.jpg

2D Animation EP 9

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532576327441.jpg

2D Animation EP 10

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532576378999.jpg

2D Animation EP 11

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532576421603.jpg

2D Animation EP 12

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532576475984.jpg

2D Animation EP 13

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532576524968.jpg

2D Animation EP 14

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532576557073.jpg

2D Animation EP 15

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532576587649.jpg

2D Animation EP 16

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532576618225.jpg

2D Animation EP 17

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532576694135.jpg

2D Animation EP 18

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561