วิดีโอบทเรียน : หมวดหมู่ วิชา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

1556171802223.jpg

ความรู้เบื้องต้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ EP 1

อาจารย์เจมณี ทะริยะ

25 เมษายน 2562

1556174169325.png

ความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ EP 2

อาจารย์เจมณี ทะริยะ

25 เมษายน 2562

1556174910513.png

องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ EP 3

อาจารย์เจมณี ทะริยะ

25 เมษายน 2562

1556175882520.png

ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ EP 4

อาจารย์เจมณี ทะริยะ

25 เมษายน 2562

1556176607515.png

รูปแบบและการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ EP 5

อาจารย์เจมณี ทะริยะ

25 เมษายน 2562

1556239805598.png

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย EP 6

อาจารย์เจมณี ทะริยะ

26 เมษายน 2562

1556242744923.png

รูปแบบการจัดโปรแกรมนำเที่ยวเชิงสุขภาพ EP 9

อาจารย์เจมณี ทะริยะ

26 เมษายน 2562

1556246581017.png

การกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ EP 13

อาจารย์เจมณี ทะริยะ

26 เมษายน 2562

1556249329945.png

กิจกรรมจำลองการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 1/2 EP 14

อาจารย์เจมณี ทะริยะ

26 เมษายน 2562

1556250092146.png

กิจกรรมจำลองการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 2/2 EP 15

อาจารย์เจมณี ทะริยะ

26 เมษายน 2562

1556253937366.png

ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 1/2 EP 16

อาจารย์เจมณี ทะริยะ

26 เมษายน 2562

1556255854719.png

ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 2/2 EP 17

อาจารย์เจมณี ทะริยะ

26 เมษายน 2562