วิดีโอบทเรียน : หมวดหมู่ สะพานเชื่อมโยง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา