วิดีโอบทเรียน : หมวดหมู่ วิชา การจัดการโลจิสติกส์

1601630235732.png

Ep01 คาามรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลจิสติกส์ EP 1

ธิวากรณ์ ราชา

2 ตุลาคม 2563

1601880649736.png

EP02 การจัดการซัพพลายเชน EP 2

ธิวากรณ์ ราชา

5 ตุลาคม 2563

1601884578788.png

EP06 การจัดซื้อจัดหา EP 6

ธิวากรณ์ ราชา

5 ตุลาคม 2563

1601891297446.png

EP07 เหตุผลการเลือกซื้อและการจัดการ EP 7

ธิวากรณ์ ราชา

5 ตุลาคม 2563

1601953400640.png

EP10 การบริหารคลังสินค้าคงคลัง EP 10

ธิวากรณ์ ราชา

6 ตุลาคม 2563

1601954203530.png

EP11 การขนส่ง EP 11

ธิวากรณ์ ราชา

6 ตุลาคม 2563

1601954658241.png

EP12 คุณลักษณะและโยชน์ของการขนส่ง EP 12

ธิวากรณ์ ราชา

6 ตุลาคม 2563