วิดีโอบทเรียน : หมวดหมู่ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

1603332063585.jpg

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ EP 1

สุรชัย ธิติพิมาน

22 ตุลาคม 2563

1603332699600.jpg

การจัดการฟาร์ม EP 3

สุรชัย ธิติพิมาน

22 ตุลาคม 2563

1603332227261.jpg

การผสมเทียมสุกร EP 2

สุรชัย ธิติพิมาน

22 ตุลาคม 2563

1603333175013.jpg

การเลี้ยงไก่ไข่ EP 4

สุรชัย ธิติพิมาน ลิขิต มงคลรัตน์

22 ตุลาคม 2563

1603333748207.jpg

เทคโนโลยีการผลิตพืช EP 5

นิรันดร์ บูทู

22 ตุลาคม 2563

1603333964908.jpg

การเพาะเห็ด EP 6

นิรันดร์ บูทู

22 ตุลาคม 2563

1603334189564.jpg

การผลิตและการใช้สารชีวภาพในงานเกษตร EP 8

นัฐพงษ์ คำภีระ

22 ตุลาคม 2563

1603335617112.jpg

สะเต็มศึกษา (STEM) EP 10

สมฤทัย ทิพวงศ์

22 ตุลาคม 2563

1603335871767.jpg

เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร PJBL EP 11

อรพรรณ บุญประเสริฐ

22 ตุลาคม 2563

1603336016069.jpg

เทคโนโลยีชีวภาพในงานอุตสาหกรรมเกษตร EP 12

กิติยา ศรีจันทร์

22 ตุลาคม 2563