วิดีโอบทเรียน : หมวดหมู่ วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

1485400544146.jpg

วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม EP 1

อาจารย์ตีรศักดิ์ เติมทรัพย์สาร และ อาจารย์พรทิพย์ บุญเที่ยงธรรม

26 มกราคม 2560

1485401686679.jpg

วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม EP 2

อาจารย์ตีรศักดิ์ เติมทรัพย์สาร

26 มกราคม 2560

1485401988013.jpg

วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม EP 3

อาจารย์พรทิพย์ บุญเที่ยงธรรม

26 มกราคม 2560

1485402525360.jpg

วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม EP 4

อาจารย์ภควดี วรรณพฤกษ์

26 มกราคม 2560

1485402765403.jpg

วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม EP 5

อาจารย์ปรัทยุมน เลปนานนท์

26 มกราคม 2560

1485404519091.jpg

วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม EP 6

อาจารย์ปรัทยุมน เลปนานนท์

26 มกราคม 2560

1506046405218.jpg

วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม EP 7

อาจารย์ปรัทยุมน เลปนานนท์

22 กันยายน 2560

1506055312087.jpg

วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม EP 8

อาจารย์ปรัทยุมน เลปนานนท์

22 กันยายน 2560

1506058563654.jpg

วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม EP 9

อาจารย์ปรัทยุมน เลปนานนท์

22 กันยายน 2560

1506299964007.jpg

วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม EP 10

อาจารย์ปรัทยุมน เลปนานนท์

25 กันยายน 2560

1506304722491.jpg

วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม EP 11

อาจารย์ปรัทยุมน เลปนานนท์

25 กันยายน 2560

1506305642456.jpg

วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม EP 12

อาจารย์ปรัทยุมน เลปนานนท์

25 กันยายน 2560

1506309667576.jpg

วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม EP 13

อาจารย์ปรัทยุมน เลปนานนท์

25 กันยายน 2560

1506313924077.jpg

วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม EP 14

อาจารย์ปรัทยุมน เลปนานนท์

25 กันยายน 2560

1506397864792.jpg

วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม part1 EP 15

อาจารย์ปรัทยุมน เลปนานนท์

26 กันยายน 2560

1506401769263.jpg

วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม Part2 EP 15

อาจารย์ปรัทยุมน เลปนานนท์

26 กันยายน 2560

1506402168754.jpg

วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม EP 16

อาจารย์พรทิพย์ บุญเที่ยงธรรม

26 กันยายน 2560

1506404757293.jpg

วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม EP 17

อาจารย์ธนกฤต ลออสุวรรณ

26 กันยายน 2560

1506405980904.jpg

วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม EP 18

อาจารย์ธนกฤต ลออสุวรรณ

26 กันยายน 2560