วิดีโอบทเรียน : หมวดหมู่ วิชาประมง

1506407593773.jpg

วิชาประมง EP 1

ผศ.ดร.สุภาวดี โกยดุลย์

26 กันยายน 2560

1506472084419.jpg

วิชาประมง EP 2

ผศ. ฐิติมา จิโนวัฒน์

27 กันยายน 2560

1506473294935.jpg

วิชาประมง EP 3

ผศ. เจษฏา อิสเหาะ

27 กันยายน 2560

1506476557448.jpg

วิชาประมง EP 4

ผศ. เจษฏา อิสเหาะ

27 กันยายน 2560

1506476832412.jpg

วิชาประมง EP 5

ดร. ธวัฒน์ชัย งามศิริ

27 กันยายน 2560

1506477178234.jpg

วิชาประมง EP 6

ผศ. เจษฏา อิสเหาะ

27 กันยายน 2560

1506481737825.jpg

วิชาประมง EP 7

ผศ.ดร.สุภาวดี โกยดุลย์

27 กันยายน 2560

1506482386416.jpg

วิชาประมง EP 8

ผศ.ดร.สุภาวดี โกยดุลย์

27 กันยายน 2560

1506484587524.jpg

วิชาประมง EP 9

ดร.ทัศนีย์ นลวชัย

27 กันยายน 2560

1506485146063.jpg

วิชาประมง EP 10

ดร.ผกามาศ ศรีจริยา

27 กันยายน 2560

1506488758036.jpg

วิชาประมง EP 11

ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์

27 กันยายน 2560

1506489960970.jpg

วิชาประมง EP 12

ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์

27 กันยายน 2560

1506492728558.jpg

วิชาประมง EP 13

อ.เสน่ห์ บัวสนิท

27 กันยายน 2560

1506556965049.jpg

วิชาประมง EP 14

ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์

28 กันยายน 2560